2019. március 25., hétfő

A leghatásosabb belépő | The most effective entry

Mindannyian a felkészültség és a tudás eltérő szintjein vagyunk. Bizonyos okok miatt sokatoktól elvették a nektek járó beavatásaitokat és a hozzájuk szükséges tudásanyagot. Ám amit el lehetett venni, azt vissza is lehet adni. Az ÉlményPark egy komplex problémamegoldás, egyben egy gigantikus gyógyprogram is. Van benne oktatás, kutatás-fejlesztés és ahogy a nevében benne van, kaland is! Most megtudhatjátok, hogyan tudtok belépni a Játékba.

We are all at different levels of preparedness and knowledge. For some reason, many of you have taken away your initiations and the necessary knowledge. But what could be taken away can be given back. The ÉlményPark is a complex problem-solving and also a gigantic medical program. There's education, research and development, and as it's name, adventure! Now you can find out how you can enter the Game.

2019. március 22., péntek

Gondolatchat | Thought Chat

Aki meditálni akar, meg kell tanulnia uralni a gondolatait. Ugyanis ha az elméd mellé spirituális erő is társul, a gondolataid teremteni tudnak. Hasonló történik a tudatmódosító szerek használata esetén, amit eljelentéktelenített a fehér ember tagadása a nem látható világ felé, így ennek a területnek a szakemberei, a sámánok is eltűntek. Hogy aztán újak emelkedjenek ki a semmiből.

Those who want to meditate should learn to control their thoughts. If your mind is accompanied by spiritual power, you can create your thoughts. The same happens with the use of consciousness modifiers, which have been denounced by the denial of the white man to the unseen world, so the shamans (specialist) of this area have disappeared. So that the new ones get out of nowhere.

2019. március 21., csütörtök

Szeretteid lekezelése | Managing your loved ones

A kollektív tudathálózat hierarchikus felépítésű. Már esett szó arról, hogy ennek lényegét hogyan lehet modern formában is elképzelni, ám az ilyen nagy méretű rendszer változások lassan futnak, ha el akarjuk kerülni a gyors változással járó traumát és összeomlást. A változásokat pedig a benne szereplő emberek, azaz te valósítod meg. Ha rám hallgatsz akkor úgy, hogy én ezeket a saját életemre vetítve tesztelem és közlöm veled, hogyan csináld. Persze szívesebben dugnám a modell csajokat a saját szigetemen, ám nem nagyon látom, ki másra lehetne egy ilyen munkát bízni.

The collective science network is hierarchical. It has been said how to imagine the essence of this in a modern form, but such large-scale system changes are slow to avoid trauma and collapse with rapid change. The changes are made by the people in it, that is, by you. If you listen to me, I'll test them for my own life and tell you how to do it. Of course I prefer to fuck the model girls on my own island, but I don't really see who would be entrusted with such a job.

2019. március 20., szerda

Az Élet Iránytűje | Compass of Life

A mindennapi életünk kisebb-nagyobb manipulációkból áll. Akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. A reklámok is mind manipuláció, hisz az érzelmeidre vagy az értelmedre hatva rá akarnak dumálni valamire. A divat sem más, hisz valakik valahol eldöntik, mi a menő, amit neked követned kell, ha "trendi" akarsz maradni. Aki nyíltan kiáll a manipulációval szemben, az is manipulálni akarja az embereket. Itt most egy új szemléletet olvashatsz, hogyan érdemes ebben a manipulációs tengerben okosan és tudatosan haladni.

Our daily life consists of minor-major manipulations. Even if you don't do this consciously. Advertisements are all manipulations, because they are influenced by your emotions or your mind to something. Fashion is no different, because somebody decides somewhere what's cool to follow if you want to stay "trendy". Those who openly oppose manipulation also want to manipulate people. Here's a new perspective on how to move wisely and consciously in this manipulative sea.

2019. március 19., kedd

Rendszervezérlés | System Control

Mivel a tudatom a 42. dimenziótól tart egy Fényoszlopot az egyéni tudat csatornáján, ám az egyéni tudatom figyelme alapvetően csak egy valóságra korlátozódik, meg kellett oldani azt, hogy a rendszer akkor is jól működjön, ha én nem vagyok jelen valahol. Sőt, akkor is, ha senki sincs jelen egy adott tudat- vagy dimenziószinten. Ez a Fényoszlop minden dimenzióban képes a 3D fizikai sík (valamint a hozzá tartozó álomtartományok) vetítésére, így nem árt ismerni a rendszervezérlés alapjait.

Since my consciousness keeps a Light Column in the channel of individual consciousness from the 42nd dimension, but the attention of my individual consciousness is basically limited to one reality, it had to be solved that the system would work well even if I am not present somewhere. Moreover, even if no one is present at a particular level of consciousness or dimension. This Light Column is capable of projecting the 3D physical plane (as well as the associated dream ranges) in every dimension, so it is not worth knowing the basics of system control.